Sinotruk ätiýaçlyk şaýlaryny geçiriji wilka asma enjam AZ9319313260

Gysga düşündiriş:

Sürüji wilka goldaw podşipnikleri: Aýrylmadyk sürüjiniň okunda we rul okunda hereketlendiriji tigiriň hereketlendirijisi ýarym mil we gimbal sürüjini öz içine alýar, köpüsi hemişelik tizlik gimbal bogunyny ulanýar.Umuman aýrylmaýan transaksle, tigirleri herekete getirýän hereketlendiriji enjam ýarym mil, ýarym şah bolsa diferensial ýarym şahly dişli konsentrator bilen birleşdirýär.Reduktor bilen transakslda ýarym mil ýarym mil dişli reduktoryň işjeň dişli bilen birleşdirýär.Awtoulag hereketlendirijisi awtoulaglaryň möhüm bölegi bolup, esasan tork geçirmek üçin ulanylýar.Rulmanlar sürüjiniň şahasyna oturdylýar we esasan goldaw beriji rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, rulman jaýynyň zarba we yrgyldy garşylygy pes, bu hereketlendiriji wilkanyň we rulmanyň hyzmat ediş möhletine täsir edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Sinotruk Howo

AZ9319313260
AZ9115314126
AZ9313913260-1

Biziň artykmaçlygymyz hereketlendiriji güýji

Sürüji şahada, şeýle hem hereketlendiriji miliň burulmagyna we egilmegine sebäp bolýar we goşmaça stres döredýär;Deňsiz stres paýlanyşy;Sürüji journalurnaly bilen rulmanyň arasynda süýşýän sürtülme;Sürüji şahlar üçin şowsuzlygyň esasy görnüşleri ýadawlygyň döwülmegi we mil journalurnalynyň agyr könelmegi.Şonuň üçin materialyň ýokary güýji, belli bir täsir berkligi, ýeterlik egilmek we burulýan ýadawlyk güýji we berkligi bolmaly, journalurnalyň ýüzünde gaty berklik we köýnek garşylygy bolmaly;Bu material, işleýşini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin söndürilen temperatura (ýa-da kadalaşdyrmak) ýylylyk bejergisini ulanýan orta ugleroddan ýasalan polatdyr.

Sürüji şahanyň kadaly işlemegini üpjün etmek we hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulanylyşyna üns bermeli

Awtoulaglaryň ýokary tizlikli dişli enjamlardan başlamagy düýbünden gadagan.

Debriyaj pedalyny zor bilen götermek düýbünden gadagan.

Awtoulagyň artykmaç ýüklenmegi we tizlenmegi düýbünden gadagan.

Sürüji şahanyň iş ýagdaýy ýygy-ýygydan barlanmalydyr.

Sürüji wilkanyň berkidijisiniň berkidilmegi, rezin zaýalanandygyny ýa-da geçiriji şahanyň birikdiriji bölekleriniň gowşakdygyny ýa-da geçiriji şahanyň deformasiýa edilendigini ýygy-ýygydan barlamaly.

Sürüji miliň dinamiki deňagramlylygyny üpjün etmek üçin, balans kebşirleýiş diskiniň zaýalanandygyna hemişe üns bermeli.

Täze hereketlendiriji wilka gurnama awtoulagy goldamak üçin üpjün edilýär we teleskopiki ýeňiň gurnama belgisine täze hereketlendiriji wilka ýüklenende üns berilmelidir we flanes çeňňegi uçarda üpjün edilmelidir.

Sürüji wilkany bejermekde we sökmekde, gurnama bellikleri teleskopiki ýeňde we flanes şahasynda gaýtadan gurlanda asyl gurnama gatnaşyklaryny üýtgetmezlik üçin çap edilmelidir.

parametri

taslamanyň ady : Awtoulag rezin bölekleri, awtoulag podşipnikleri,
Sürüji merkezi goldaw podşipnikleri
Modeller üçin amatly Sinotruk Howo
Material rezin we polat
ululygy standart
Hyzmat et Satyş / Satuwdan soň
kepillik möhleti 1 ýyl
Iň az sargyt mukdary 100 HK
Bukja Oupin gaplamak ýa-da bitarap gaplamak hem bolup biler
ýöriteleşdirilen gaplama
gowşuryş wagty 30 günüň içinde
Ippingükleme şertleri FOB
tölegiň şerti T / T D / P kredit kartoçkasy
OEM & ODM : Custörite öndürilen nusgalar kabul ederliklidir
önüm (6)
önüm (8)
önüm (5)
önüm (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň