Nebit möhürleri

 • 198636170 Perkins üçin laýyk Masseý Ferguson MF Yzky krank miliniň ýagy möhürleýji gazly dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlary

  198636170 Perkins üçin laýyk Masseý Ferguson MF Yzky krank miliniň ýagy möhürleýji gazly dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlary

  Nebit möhüriniň wekil görnüşi, öz-özüni berkidýän çeşme bilen doly örtülen rezin goşa dodakly möhür bolan TC ýag möhüridir.Umuman aýdanyňda, ýag möhüri köplenç bu TC skelet ýagynyň möhürine degişlidir.TC tertibi rezin bilen örtülen metal kapasadan, integral pru springina bilen esasy möhürleýji dodakdan we goşmaça hapalanmaga garşy möhür dodagyndan ybarat şahaly möhürdir.
  Abokarky aşgazan garşylygy crokary ezme garşylygy Ajaýyp tozana garşylyk Easyeňil gurnama

 • 145 * 175 * 13 145 * 175 * 14 Yzky tigir merkezi ýagly möhür toplumy / Mersedes Benz ýük awtoulag ýük maşynynyň möhürleri

  145 * 175 * 13 145 * 175 * 14 Yzky tigir merkezi ýagly möhür toplumy / Mersedes Benz ýük awtoulag ýük maşynynyň möhürleri

  “Oupin Driveshaft Centre” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  sürüjiniň merkezi, ulagdaky her bir ulag üçin diýen ýaly podşipnikleri goldaýar
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady.

 • 12016448b 130 * 160 * 14.5 / 16 NBR Masseý Ferguson tigir merkezi üçin kasseta ýag möhüri

  12016448b 130 * 160 * 14.5 / 16 NBR Masseý Ferguson tigir merkezi üçin kasseta ýag möhüri

  Seag möhüriniň wezipesi, adatça, çalgy ýaglarynyň syzmagyna ýol bermezlik üçin, geçiriji böleklerde ýaglanmaly bölekleri daşarky gurşawdan izolirlemekdir.Süňk berkitme hökmünde hereket edýän we ýag möhüriniň görnüşini we dartgynlylygyny saklamaga mümkinçilik berýän beton agzadaky polat barlara meňzeýär.Gurluşyna görä, ony bir dodak skelet ýag möhürine we goşa dodak skelet ýag möhürine bölmek mümkin.Iki dodakly skelet ýag möhüriniň kömekçi dodagy, daşarky tozanlaryň we hapalaryň enjamyň içine girmeginiň öňüni almak üçin tozana garşy rol oýnaýar.Süňk görnüşine görä, içki skelet ýagynyň möhürine, açyk skelet ýagynyň möhürine we ýygnan ýag möhürine bölünip bilner.Iş şertlerine görä, ony aýlanýan skelet ýagynyň möhürine we iki taraplaýyn skelet ýagynyň möhürine bölmek bolar.Benzin dwigateli krank milleri, dizel dwigateli krank şkaflary, dişli gutular, diferensiallar, amortizatorlar, hereketlendirijiler, oklar we beýleki bölekler üçin.

 • Nebit möhüri

  Nebit möhüri

  Nebit möhürleri aýlanýan we hereket edýän bölekleriň islendik ýygnagynyň aýrylmaz bölegidir.
  Mehaniki enjamlarda durnukly we hereket edýän bölekleriň arasyndaky boşlugy ýapýarlar.Goýmalaryň köpüsinde möhürler bölekleýin ýa-da wagtlaýyn çümdürilýär ýa-da diňe hereketlendirijilerde, geçirişlerde, dişli gutularda ýa-da oklarda çalgy ýaglarynyň çişmegine sezewar bolýar.Möhüriň wezipesi, hereket edýän bölekler boýunça gurşawyň syzmagynyň öňüni almakdyr.