Biz hakda

“Xingtai Oupin” awtoulag bölekleri satuw kärhanasy

Biz kim

“Xingtai Oupin” awtoulag bölekleri satuw kärhanasy
2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa agyr awtoulag zapas şaýlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Häzirki wagtda Hytaýda satuwdan soňky iň uly bazardyr.500-den gowrak içerki awtoulag zapas ýarmarkalaryna gatnaşdy we içerki bazarda öňdebaryjy orny eýeledi.
Döredileli bäri kompaniýa hemişe zehinlere gönükdirilen we dogruçyllyk dolandyryş ýörelgelerine eýerip, pudaklaýyn elitalary ýygnaýar, ösen maglumat tehnologiýalaryny, dolandyryş usullaryny we kärhana tejribesini içerki kärhanalaryň aýratynlyklary bilen birleşdirip, kärhanalara doly çözgütleri hödürleýär.
Kompaniýanyň gerimi, ilkinji kiçi maşgala ussahanasyndan häzirki wagtda 10-dan gowrak ýelim sanjym maşynyna çenli giňelmegini dowam etdirýär
Nebit möhürli wulkanizatorlaryň 10 toplumy, 6 sany gidrawliki press, 1 rezin galyplaýjy maşynlar we mikserler we 5-den gowrak synag enjamlarynyň 20-den gowrak toplumy bar.10 sany nebit möhürli wulkanizatorlar, 6 sany gidrawliki pressler, rezin galyplaýjy maşynlar we mikserler toplumy we 5 sany esasy ulgam üçin 20-den gowrak synag enjamlary bar.

biz hakda

Näme üçin bizi saýla?

200-den gowrak işgär bar.20 hünärmen operator we gurnaýjy, 5 ussahananyň ýolbaşçysy we 18 synag işgäri bar.Employeeshli işgärleriň baý önümçilik tejribesi, ylmy we berk önümçilik dolandyryş ulgamy we önümiň hilini we satuwdan soňky hyzmatyny doly kepillendirýän satuwdan soňky kepilligi bar.Önümiň ösüşiniň, tehnologiýasynyň, hiliniň, önümçiliginiň, üpjünçiliginiň, satuwynyň we ş.m. umumy dolandyrylyşyna göz ýetiriň Güýçli önümçilik kuwwaty, güýçli tehniki güýji we ajaýyp synag usullary bar. Merkeziň dürli görnüşli podşipnikleri, awtoulag filmleri, möhürleri öndürmekde ýöriteleşýär. , içi boş çeşmeler, howa ýassygy we beýleki awtoulag bölekleri.Önümler dürli görnüşli we ýokary hilli, önümler Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Europeewropa we beýleki ýurtlara eksport ediler.Kompaniýa "ylmy dolandyryş, kämillik, pudagyň ýolbaşçylygy, müşderileriň göwnünden turmak we ulanyjylaryň ynamy" umumy syýasatyna eýerýär we birinji derejeli dolandyryş, birinji derejeli enjamlar, birinji derejeli enjamlar bilen içerki we halkara bazarlary ösdürmäge çalyşýar. önümler we birinji derejeli hyzmat.

zawod gezelenji (8)
zawod gezelenji (1)

Biz näme edýäris

Maksady: müşderileriň peýdasyna täzelenmäge çalyşyň
Filosofiýa: Aragatnaşyk ýürekden başlaýar
Maksatlar: Halkaralaşmak, söwda markasy, hünärmenlik
Wezipe: Müşderilere ýetmek, markalara ýetmek we has gowy geljegi döretmek