Merkez goldaw goldawyny ulanmak we ornaşdyrmak

Awtoulag geçiriji şah, ulagyň esasy elektrik geçiriji enjamy we elektrik geçiriji ulgam ulagy geçiriji enjamyň esasy garniturasydyr.Rulmanyň zaýalanmagy ok okunyň esasy zeper merkezlerinden biridir we awtoulag sürmegiň esasy howplaryndan biridir.Awtoulag heläkçiligi bolan ýagdaýynda, ulagyň habarlylyk merkezine goşulmak we halas ediş çagyryşy üçin şäher ýolunda tirkeg sürmek iň gowusydyr.Mundan başga-da, ulagyň merkezi podşipnikine zeper ýetmegi, tapawutly prosesiň dowamynda togalanýan ses we möhüm üýtgeşmeler ýüze çykan ýagdaýynda bolup biler.Has çynlakaý nokat, awtoulag alyjylarynyň gatnaşýan ähli proseslerinde sesler bolýar.

habarlar2

Merkezi ýaýly podşipnik, tutuş sürüji otly böleklere bölünende, sürüjiniň milini durnuklaşdyrmak üçin ulanylýar.Adatça iki meýdanyň çatrygynda oturdylýar.Olar diňe bir NVH-ni dolandyryp bilmän, sürüjiniň miliniň dogry burçda bolmagyny üpjün edip bilerler.OPIN siziň üçin dürli görnüşli hereketlendiriji aralyk aralyk ýaýlary döretmek we öndürmek üçin hünär tehnologiýasyny we ajaýyp enjamlary ulanýar.Fatadawlyk we berklik synaglary arkaly önümiň çydamlydygyny üpjün etmek üçin öndürijilik yzygiderli kalibrlenýär., önümiň berkligi aýratynlyklarynyň laýykdygyny üpjün etmek we ähliumumy bilelikdäki guty rulmany goramak üçin NVH-ni netijeli azaltmak.

habarlar1

Oupin hiliň ähmiýetine düşünýär, tebigy rezin formulasyny, ajaýyp öndürijiligini, yssyz we tagamsyz ulanýarys.Her önüm üçin iň oňat bejeriş wagtyny, temperaturany bejermek we bejeriş basyşyny almak üçin rezin synag merkezi tarapyndan synag edilýär.Önümimiziň ähli ölçegleri sanly we analog bilen takyk gabat geldi we öndürijilik OEM ülňülerine we hiline laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synag merkezinde köp sanly dinamiki we statiki synaglar bilen deňeşdirildi.Productshli önümler, ulanyjynyň sürüjisine ýol açyp, öndürijiligiň durnukly we çydamly bolmagyny üpjün etmek üçin 600,000-den gowrak sikl üçin ýadawlyk synaglaryndan geçdi.


Iş wagty: Maý-26-2022