Oupiniň häzirki ösüş taryhy

“Xingtai Oupin Auto Parts Sales Co. Ltd.
2021-nji ýylda dünýädäki täze täç pnewmoniýa epidemiýasynyň agyr täsiriniň öňünde kompaniýamyzyň daşary söwda importy we eksporty henizem berk çydamlylygy görkezdi. Köp kynçylyklar we kynçylyklar sebäpli ajaýyp hasabat kartasyny berdi.
Geçen ýylda kompaniýamyzyň daşary söwda eksporty “daşary söwda eksportynyň hilini ýokarlandyrmak, söwda gurluşyny optimizirlemek, söwda bazaryny diwersifikasiýa etmek, esasy organyň ýaşaýyş güýjüni yzygiderli ýokarlandyrmagy we gurluşy yzygiderli optimizirlemegiň aýratynlyklaryny görkezdi. eksport önümleriniň önümçiligi ”atly makalada çykyş etdi.

habarlar5

2021-nji ýylda kompaniýamyzyň daşary söwda harytlarynyň eksporty artar.Merkez goldaw podşipnikleri, dwigateller, möhürler we ş.m. degişlilikde ýyl bilen deňeşdirilende 20% -den gowrak artar.
Başlygyň paýhasly strategiki görkezmesinden başga-da, Oupiniň şu günki üstünlikleri görnükli işgärleriň we hyzmat ýyldyzlarynyň tutanýerliligi we sessiz tutanýerliligi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Wyiousdanly we zähmetsöýer, her kimiň yhlasly işlemegine ylham bermek üçin amaly hereketleri we güýji ulanýarlar., zähmetiň netijesi bolar we Oupin kompaniýasy üçin täze belentliklere çykdylar
Kompaniýamyzyň daşary söwdasynyň, satuwynyň we satuwdan soňky derňewiniň çalt ösmeginiň esasy sebäpleri barada durup geçmek bilen, ilkinji nobatda, ýurduň daşarky dünýä açmak üçin başlan birnäçe möhüm çäreleriniň netijesinde, öňe sürülendigini öňe sürdi. Oupine täze bazarlary ösdürmegini dowam etdirmäge mümkinçilik berýän daşarky dünýä üçin ýokary derejeli açyş, Oupiniň daşary söwda amallaryny durnuklaşdyrmakda möhüm rol oýnan kompaniýamyzyň işini yzygiderli ösdürmek.
Täze başlangyç nokadynda durup, Oupiniň has durnukly ösüşini meýilleşdirmek üçin Oupin halkynyň umumy güýjüni ýygnamaly.Geliň birleşeliň, ýüpe öwrüp, bir ýere köp zähmet çekeliň we täze Oupin kompaniýasyny döretmek üçin bilelikde tagalla edeliň.ajaýyp


Iş wagty: Maý-26-2022