Kompaniýanyň geljekdäki ösüşi boýunça okuw

Recentlyakynda, ähli işgärleriň iş ukybyny we hemmetaraplaýyn hilini has-da gowulandyrmak we berkitmek üçin, Oupin hünär endiklerini intensiw taýýarlady, bu okuw maksatly işewürlik ukybyny we hyzmatdaşlaryň iş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär, yzygiderli ösüş üçin berk binýat goýýar kompaniýanyň ýylyň dowamynda alyp barýan işleri

habarlar3

bu okuw ““ merkezi ýaýly podşipnikler, möhürler, polat plastinka diregleri, membranalar, howa çeşmeleri we beýleki önümleriň gurluşyny we ulanylyşyny seljerdik, teoriýany we “nazaryýeti” birleşdirýän okuw usulyny kabul ediň we amaly işlemek we ülňülere laýyklykda önüm öndürmek.
Gaty hil gözegçiligini üpjün ediň we “hyzmat üpjün edijini goldaýan bir bitewi senagat bölekleri” guruň.Ülňüleri durmuşa geçirmek arkaly çykdajylary yzygiderli optimizirläň, hilini ýokarlandyryň, netijeliligi ýokarlandyryň, müşderiler üçin gymmatlyk dörediň, jemgyýete goşant goşuň we çeşmeleri tygşytlaň.
Müşderiniň zerurlyklaryny derňemekden, ýygnamakdan we düşünmekden soň, Oupin kompaniýasy müşderilere esasy synag elementleri barada derrew habar berýär, hil we howpsuzlyk töwekgelçiligini kesgitleýär, öz-özüne gözegçilik we öz-özüňi barlamak ulgamyny döretmäge ugrukdyrýar we eksport harytlarynyň hiline berk gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň önümleriniň pes iberiliş mukdary, iberiş ýygylygy we dargadylan önüm görnüşleri ýaly aýratynlyklaryna laýyklykda kompaniýa şuňa meňzeş önümleri toparlara bölmek we birleşdirmek we harytlaryň bardygyny üpjün etmek üçin deklarasiýany birleşdirmek üçin ýol görkezýär. porta mümkin boldugyça çalt geçirildi.
Işgärleri taýýarlamak kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň täsirli usulydyr.Döwrebap kärhanalaryň bäsleşigi “zehinleriň” bäsleşigi.Bilimleriň we tehnologiýalaryň çalt täzelenmegi bilen kärhanalar yzygiderli täzelenmeli we täze tehnologiýalary we täze pikirleri girizmeli.Okuw

habarlar4

Bu okuw ähli hyzmatdaşlar tarapyndan ykrar edildi.Okuwyň netijesinde ähli hyzmatdaşlaryň hünär derejesi we başarnygy güýçlendirildi.Işgärleriň önümçilik netijeliligini we habardarlygyny netijeli ýokarlandyrmak, toparyň habardarlygyny we hyzmat mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak


Iş wagty: Maý-26-2022