198636170 Perkins üçin laýyk Masseý Ferguson MF Yzky krank miliniň ýagy möhürleýji gazly dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

Nebit möhüriniň wekil görnüşi, öz-özüni berkidýän çeşme bilen doly örtülen rezin goşa dodakly möhür bolan TC ýag möhüridir.Umuman aýdanyňda, ýag möhüri köplenç bu TC skelet ýagynyň möhürine degişlidir.TC tertibi rezin bilen örtülen metal kapasadan, integral pru springina bilen esasy möhürleýji dodakdan we goşmaça hapalanmaga garşy möhür dodagyndan ybarat şahly möhürdir.
Abokarky aşgazan garşylygy crokary ezme garşylygy Ajaýyp tozana garşylyk Easyeňil gurnama


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Perkins Perkins hereketlendirijileri

198636170

Biziň artykmaçlygymyz

 Biz ýokary hilli möhürleri öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşýäris.Bizi saýla, galanlary saýlamak.

Esasan ýokary takyk mehaniki komponentleriň möhürleriniň dürli görnüşlerini, aýratynlyklaryny, modellerini öndürýäris.Bir gezeklik söwda etmegi, wagtyňyzy, güýjüňizi we aladalaryňyzy tygşytlamak üçin size zerur zatlaryň hemmesi bar.

Köp wagtdan bäri içerki we halkara köp sanly nebit möhür galyndylary bilen üpjün etmek we önüm gözleg we ösüş enjamlary, gözleg we ösüş ukybymyz, içerki birinji derejeli nebit möhür öndürijisiniň öýi.

Bir bitewi möhürleme çözgütleri bilen üpjün edýäris we önüm dizaýnyndan, galyndylary ösdürmekden, möhür basan skeletden, wulkanizasiýa galyplaryndan, klipden, skrinden we gaplamakdan başlap, dürli hyzmatlary hödürleýäris.Tutuş proses has gysga, has durnukly hil alardy.

maglumat

Elastokary çeýeligi bolan ýokary hilli rezin önümiň öndürijiligini ýokarlandyryp biler

Önüm rezin gaty möhümdir.Gowy rezin goşup bolýar Uzyn hyzmat ömri we iş wagtynda titremäni peseltmek

Has gowy görnüş önümlerimizi has tapawutlandyrýar

“Mersedes-Benz” awtoulaglarynyň möhürlemek meselesini çözmäge ýöriteleşýär we on ýyldan gowrak wagt bäri öwrenilýär we düşünilýär.Taslama we synagdan soň formula yzygiderli sazlanýar we tehniki talaplar kämilleşdirilýär.

parametri

Taslamanyň ady Awto rezin bölekler, awtoulag rezin bölekleri
Modeller üçin amatly Perkins Perkins hereketlendirijileri
Material Kauçuk we polat
Ölçegi Standart / OEM
Hyzmat et Satyş / Satuwdan soň
Kepillik möhleti 1 ýyl
Iň az sargyt mukdary 500 HK
Bukja Oupin gaplamak ýa-da bitarap gaplamak hem bolup biler
ýöriteleşdirilen gaplama
Eltip bermegiň wagty 30 günüň içinde
Ippingükleme şertleri FOB
Tölegiň şerti T / T D / P kredit kartoçkasy
OEM & ODM Custörite öndürilen nusgalar kabul ederliklidir
Material Pes
TEMP.
Beýik
TEMP.
Çykyş
NBR -40 120 Alkogola, aminlere, nebit ýaglaryna we
dürli temperaturada benzin.Şeýle hem kaustiki duzlara we adalatly kislotalara gowy garşylyk.Güýçli oksidantlarda, hlorlanan uglewodorodlarda, ketonlarda we efirlerde pes.
HNBR -25 140 HNBR wodorodlaşdyryş arkaly NBR-den ýasalýar.Bu ýokary
temperatura garşylygy, aşgazana garşylygy we gowy
fiziki aýratynlyklary.
ACM -25 150 Awtoulagda ulanmak üçin diafragma, şlang ulanylýar.
Heatylylyga, ozona we ýaga gowy garşylyk.Umuman
suw, alkogol, glikol we ysly hüjümler
uglewodorodlar.Molekulýar gurluşda etil akrilat (EA) bar.Butil akrilat (BA) we metoksi etil akrilat (MEA).BA-nyň ýokary mukdary pes temperatura garşylygy, ýokary MEA düzümi bolsa has köp ýag garşylygy alýar.
EPDM -40 125 Polýar suwuklyklarda durnukly (alkogol, keton we glikol),
we gidroklor turşusy.Specificörite agyrlyk güýji sebäpli köp mukdarda doldurgyç bilen birleşip biler.
VMQ -60 125 Iň giň ulanylýan temperatura.
Gowy howa we ozona garşylyk, ýöne mehaniki häsiýet we himiki garşylyk pes.
FKM -20 250 Floroelastomerleriň himiki derejesi ýokary
durnuklylygy we häzirki wagtda köpçülikleýin habar beriş serişdelerine garşylykdyr
islendik elastomerden.26 floroelastomer çydamly
nebit esasly ýaglara, dizter ýaglaryna, silikon efirine
ýaglar, kremniy kislotasynyň ýaglary, organiki däl kislotalar, iň köp organiki, organiki däl erginler, dermanlar we ş.m.
önüm (6)
önüm (8)
önüm (5)
önüm (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň